ERH 8-275, ERH 10-335

Selection table / available versions

A (mm) B (mm) C (mm) Bolt circle (mm) Rim width max.(mm) Weight (kg) Order No. Drawing No.
ca. 150 210 43 275 16 14.3 ERH 8-275 902.014.000
ca. 188 270 43 335 16 16.4 ERH 10-335 902.012.000

ERH 8-275, ERH 10-335

Item Description ERH 6-205 ERH 6-245 ERH 8-275 ERH 10-335
1 Housing 902.011.100 902.013.100 902.014.100 902.012.100
2 Crow bar 902.011.200 902.013.200 902.012.200 902.012.200
3 Clamp 902.011.003 902.011.003 902.012.003 902.012.003
4 Hook 902.011.004 902.011.004 902.012.004 902.012.004
5 Hammer bolt M20x1,5 902.011.005 902.011.005    
  Hammer bolt M22     902.012.005 902.012.005
6 Compression spring 902.011.008 902.011.008 640.001.033 640.001.033
7 Rivet bolt 16x60 902.011.012 902.011.012 902.011.012 902.011.012
8 Rivet bolt 10,7x81 902.011.013 902.011.013    
  Rivet bolt 10,7x96     902.012.013 902.012.013
9 Clamping pin 10x55 000.003.023 000.003.023 000.003.023 000.003.023
10 Clamping pin 6x30 NT0002100 NT0002100 NT0002100 NT0002100
11 Clamping pin 4x30 000.003.017 000.003.017 000.003.017 000.003.017
12 Washer A12 NT0059400 NT0059400 NT0059400 NT0059400
13 Washer A17 000.006.009 000.006.009 000.006.009 000.006.009
14 Hex nut M20x1,5 000.002.015 000.002.015    
  Hex nut M22 vz     000.002.018 000.002.018
15 Safety pin     000.008.001 000.008.001